Обучителни програми и инструменти

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 

Отношението на човека към професията се обуславя от редица фактори. Харесването или нехаресването на работата е предпоставка за качеството, с което тя се осъществява, поради което мотивационните фактори, тяхното управление и прилагане е от съществено значение за реализацията на раблотната сила като цяло 

Вижте цялата програма "Мотивация на персонала"ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ

Резултатите от трудовата дейност на всеки индивид се акумулират в общата резултатност на всяка организация. Свързаността на трудовия процес с правилния избор на професия, с правилната самооценка на индивида са от съществено значение за ефективността на действие както на човешкия ресурс, така и на организациите и фирмите. Анализът на процесите, оценката на подготвеността на персонала, на компетентностите, които организацията изисква от своите служители са предмет на програмата. Оценката на компетентностите е свързана с утвърдените нива на компетентности и програмата предлага запознаване с организационната работа в компаниите и фирмите по тяхното прилагане.

Вижте цялата програма "Оценка на компетентностите"ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА

Качеството на човешките ресурси е променлива величина. В системата на професионалното ориентиране е важно да се поззнават факторите, които въздействат върху промените, тяхното влияние върху индивида и тяхната употреба за удовлетворяване на потребностите както на индивида, така и на работодателя. Трудовото поведение е свързано с начина, по който действа индивида при осъществяване на трудовата дейност, а то от своя страна е свързано с механизми на организацията. Програмата третира въпросите на взаимоотношенията в една органвизация по отношение изгражздане на взаимодействието работник – организация с оглед оползотворяване на професионалния потенциал на човека. Програмата се прилага в обучение и консултиране, свързани с професионално ориентиране.

Вижте цялата програма "Оценка на персонала"ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Обучението акцентира върху някои основни практики в сферата на професионалната ориентиране. Изборът на професия е ключов момент в развитието на ученика. Той е предпоставка за успех, кариерно развитие и благополучие. Това прави този избор специален, взискателен към способностите и възможноситте на детето, към неговата самооценка. Този избор е възможност и родителите обективно да насочат детето си не само към желаната и атрактивна професия, но и към тази, която до голяма степен ще удовлетвори потребностите на личността.

Вижте цялата програма "Професионално ориентиране за ученици и родители"

 

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕРГОТЕРАПЕВТИКА

Развитието на човешките ресурси е  неизменно свързано с индивидуалните особености и способността за формиране на знания, умения и компетентности. Подкрепата за индивида в случай на установен дефицит в е от съществено значение за неговото личностно развитие и бъдеща реализация. Общият модел на професионално ориентиране в този случай е недостатъчен за да даде на индивида необходимата сигурност и дългосрочност в избора. Ерготерапевтичните консултации са  решение, което ще подкрепи индивида и ще му помогне да направи добрия избор. Програмата включва работа с  деца с изоставане в развитието, с увреждания, в неравностойно положение и риск, както и с техните семейства и обгрижващи.

Вижте цялата програма "Консултации по ерготерапевтика"

 

Карти на сините професии