Цели

Целта на Центъра за информация и професионално ориентиране  е да предоставя  услуги в областта на информирането и професионалното ориентиране и кариерно консултиране, която включва:  актуална, навременна и полезна за всеки член на  обществото информация, важна за неговото кариерно развитие, за избор на училище или образователна структура за получаване на образователна степен и квалификация и възможности за  реализация на  неговия потенциал  чрез участие в пазара на труда; да  осъществява професионално ориентиране,кариерно консултиране и оценка на компетентностите , които ше доведат до лично усъвършенстване и развитие на потребителите  и това на обществото чрез формиране на  принадена стойност, свързана с развитие на икономика , базирана на знанието, да организира  създаването и разпространението на продукти, свързани с професионалното ориентиране  и кариерно развитие и консултиране

Центърът развива и прилага методи за определяне на професионалната пригодност, насоченост и оценка на компетентностите и подпомага въвеждането на свързаните с това стандарти в страната. Поддържа тесни контакти и работи  в сътрудничество  с организации и асоциации, обединяващи  професионалистите от отделни професионални области, техните комисии и комитети по обучение и присъждане на квалификации, както и организации за професионално обучение.

Задачите на ЦИПО ”Профинфолидер” се формират на база поставената цел и  съществуващите нормативни документи :

  1. Да предоставя актуална информация за избор на институция за професионално образование и обучение;
  2. Да осъществява консултативна  дейност, свързана с професионално и  кариерно развитие
  3. Да осъществява оценка на компетентностите в съответствие със съществуващите стандарти
  4. Да създава база данни, свързана с професионалното образование и обучение, базирана на  националната мрежа от професионални учебни заведения
  5. Да разпространява информационни материали за кариерно ориентиране и оценка на компетентностите
  6. Да създава и разпространява софтуерни  продукти и печатни материали, свързани с професионално ориентиране  и кариерно развитие
  7. Да създава  и разпространява  софтуерни продукти и печатни материали , свързани с оценка на компетентностите,  в съответствие със съществуващите в страната  нормативни документи
  8. Да организира инициативи, събития и форуми, свързани с професионалното ориентиране и кариерното консултиране
  9. Да разработва проекти, свързани с професионалното ориентиране и кариерно развитие